Politică de confidențialitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Conceptul „Gala Sanitas” este proprietatea Federației Sanitas din România, cu sediul în Str. Horațiu nr. 13, sector 1, cod 010833, București, cod fiscal 5916417, telefon 021/313.09.50, 021/313.87.75, 021/315.83.24, fax 021/315.80.65, adresa email [email protected], adresă web https://federatiasanitas.ro, în calitate de operator de date cu caracter personal, vă informează, prin prezenta, despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, atunci când interacționați cu sindicatulsau  cu site-ul nostru.
Înțelegem obligațiile care ne revin față de dumneavoastră și dorim să vă ajutăm să înțelegeți cum și de ce vă prelucrăm datele.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în mod legal, echitabil și transparent.
Colectăm datele dumneavoastră în scopuri bine determinate, explicite și legitime în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar prelucrarea ulterioară, dacă va exista, nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
Datele sunt colectate în moduri  adecvate, relevante și limitate la scopul pentru care sunt prelucrate.
Datele cu caracter personal nu se stochează pe o perioadă mai lungă decât este necesar realizării scopului pentru care au fost colectate.
Federația Sanitas a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva prelucrării ilegale, neautorizate, pierderii, distrugerii, dezvăluirii, deteriorării accidentale și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete, în funcție de scopul pentru care sunt colectate și vor fi prelucrate.

Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal

Colectăm de la dumneavoastră și prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, CNP, loc de muncă, nume angajator, funcție, date de pe cartea de identitate, apartenența sindicală, adresă de email, număr de telefon, formare profesională, profesie, studii și alte date necesare pentru realizarea obiectului nostru de activitate, în conformitate cu RGPD și cu respectarea legislației privind sindicatele și în funcție de scop.
Datele cu caracter personal solicitate pe această platformă de consultare sunt solicitate pentru scopuri statisticela care v-ați dat acordul să participați prin accesarea acestei platforme.
Colectăm și prelucrăm date în momentul accesării paginii de consultareprin intermediul fișierelor cookie astfel:
La accesarea paginii noastre de internet, sunt transmise automat, fără vreo intervenție din partea dumneavoastră de către browser-ul utilizat pe terminalul dvs. către server-ul paginii noastre web, informațiile privind: adresa de ip a terminalului dumneavoastră conectat la internet, data și ora accesării, browser-ul utilizat de dvs. Aceste informatii sunt stocate temporar în următoarele scopuri: asigurarea unei conexiuni optime, asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet/aplicației, evaluarea siguranței și stabilității sistemului.
Aceste cookies sunt fișiere mici stocate pe terminalul dvs. (tableta, laptop, smartphone sau altele asemenea) atunci când ne vizitați pagina de web. Cookies nu afectează aparatul dumneavoastra nu conține viruși. În cookie sunt informații care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizat de dvs. Acest lucru nu înseamnă însă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dvs. Accesarea paginii web implică acceptul dumneavoastră, accept ce se poate modifica la fiecare vizită pe site.
În cazul în care nu există alt temei pentru solicitarea datelor dumneavoastră utilizăm ca temei consimțământul liber acordat.
Colectăm de la dumneavoastră și prelucrăm doar datele cu caracter personal care ne sunt necesare, iar refuzul dumneavoastră de a le furniza ne va pune  în imposibilitatea de a vă oferi serviciile necesare.

Destinatarii datelor dumneavoastră

Datele cu caracter personal colectate în condițiile prezentate mai sus sunt destinate prelucrării exclusive de către Federația Sanitas și nu vor fi vândute terțelor părți.
Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți), în conformitate cu legile aplicabile.
Puteți alege să dezvăluiți datele dumneavoastră în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public unele informații, (exemplu rezultate ale analizelor sau alte date de identificare), iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.
Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

 Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Pentru scopurile legate de activitatea federației, datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp în spații protejate și în conformitate cu condițiile și prevederile legale, astfel:

  • Datele necesare încheierii contractelor de muncă, activităților legate de programele de formare, cursuri, educație,vor fi stocate pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute de legislația aplicabilă;
  • Datele colectate prin platforma de colectare se vor stoca pe întreaga perioadă de derulare a site-ului.
  • Datele colectate prin intemediul site-ului se vor păstra atât timp cât este necesar pentru rezolvarea solicitărilor, reclamațiilor și petițiilor pe care le transmiteți.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământ, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Securitatea datelor

Site-ul conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de către alte organisme, instituții, societăți, etc. Federația noastră nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate în funcționarea acestor site-uri, astfel ne declinăm orice răspundere cu privire la utilizarea acestora.
Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat.
Suntem în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.
Datele colectate prin intermediul site-ului, sunt prelucrate în condiții de securitate, pe computere parolate, dotate cu antivirus, de către persoane autorizate în conformitate cu legislația în vigoare, neexistând pericolul pierderii sau dezvăluirii acestora în condițiile funcționării optime a internetului.
Totuși transmiterea datelor prin intermediul internetului nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc.
Vă înștiințăm că folosim proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Drepturile dumneavoastră de persoană vizată

Federația Sanitas respectă toate drepturile menționate în Regulamentul General de Protecție a Datelor (RGPD) și pune la dispoziție toate mijloacele adecvate prin intermediul cărora vă puteți exercita aceste drepturi în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

Dreptul la informare și acces-care implică posibilitatea de a obține confirmarea de către instituție a faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare cu privire la datele cu caracter personal, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal comunicate, precum și perioada de păstrare preconizată. În cazul în care este necesar să vă exercitați dreptul de acces, trebuie să ne contactați și să solicitați o confirmareVă rugăm să țineți cont de faptul că pot exista situații care nu sunt supuse dreptului de acces, cum ar fi informații care identifică alte persoane sau care fac obiectul obligațiilor de confidențialitate.
Nu percepem taxe pentru această operațiune cu excepția situației în care cererea dumneavoastră este nefondată sau excesivă.

Dreptul la rectificare – Acest drept vă permite să ne solicitați să rectificăm datele cu caracter personal inexacte deținute, precum și să completăm datele cu caracter personal incomplete. Vom modifica sau vom transmite solicitările dumneavoastră terțelor părți care trebuie sa le rectifice și vă vom înștiința în acest sens în termen de 30 de zile.

Dreptul la ștergerea datelor, ceea ce înseamnă că, în situațiile reglementate expres prin lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să țineți cont de faptul că situațiile în care legea prevede posibilitatea de ștergere a datelor cu caracter personal sunt echivalente cu situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală, în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, pe care l-ați retras sau în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – Pentru a vă exercita acest drept ne puteți solicita să oprim prelucrarea datelor dacă:

– contestați corectitudinea datelor pentru o perioadă necesară care să ne permit verificarea exactității acestora;
–  prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării în favoarea ștergerii datelor cu caracter personal;
–  datele dumneavoastră nu mai sunt necesare federației noastre dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
–  vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal pe perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întietate față de ale dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, uzual și prelucrabil pe calculator și de a transmite ulterior respectivele date unui alt operator. Acest drept la portabilitatea datelor se aplică numai datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat nouă și în cazul în care prelucrarea are loc prin mijloace automatizate pe baza consimțământului dumneavoastră.

Dreptul de a vă opune prelucrării – Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, din motive care țin de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră. Dreptul de a vă opune se aplică numai situațiilor în care prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim sau al unei terțe părți. În acest caz nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în situația în care consimțământul reprezintă baza legală a prelucrării. În cazul în care vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să rețineți că operațiunile de prelucrare încetează din momentul retragerii, fără a afecta prelucrarea datelor care a avut loc anterior retragerii în cauză.

Dreptul de a depune o plângere se referă la dreptul dumneavoastră de a contesta modul în care efectuăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea competentă pentruprotecția datelor.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați Federația Sanitas printr-o solicitare scrisă datată și semnată – în atenția Responsabilului pentru protecția datelordesemnat,sau prin email la adresa [email protected].

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Federația Sanitas.

Contact:

Datele de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor al Federației Sanitas sunt:

  • adresa poștală: Str. Horațiu nr. 13, sector 1, cod 010833, București
  • adresa de email [email protected]
  • numărul de telefon 021/313.09.50.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal speciale (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de convingeri religioase sau de apartenență, informații medicale), numere de asiguraresocială, CNP sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați prin intermediul paginii web.
În condițiile modificării legislației această notificare va fi revizuită și adusă la zi în acord cu noile reglementări.
Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru oricenelămurire.