Regulament GALA SANITAS

Capitolul I. Descrierea competiției

Art. 1. Evenimentul „Gala SANITAS” este un proiect inițiat de Federația SANITAS din România, cu sediul în București, str. Horațiu nr.13, sector 1. Este primul de acest fel din România, dedicat recunoașterii publice a activității sindicale desfășurate de o organizație de profil sau de un membru de sindicat. Gala SANITAS ca misiune recunoașterea tuturor inițiativelor luate de membrii Federației SANITAS din România pentru îmbunătățirea activității sindicale și promovarea drepturilor angajaților din Sănătate și Asistență socială. Proiectul aduce un plus de vizibilitate celor mai bune initiațive sindicale, contribuind astfel la creșterea notorietății Federației SANITAS din România.

Art. 2. Lista premiilor acordate în scopul promovării activității sindicale din domeniul Sănătății și Asistenței sociale sunt precizate în Anexa 1 a acestui Regulament.

Art. 3. Gala SANITAS  este o marcă înregistrată aparținând Federației SANITAS din România. Întreaga coordonare, organizare, comunicare și promovare a proiectului și a evenimentului, precum și managementul brandului „Gala SANITAS” sunt realizate de Federația SANITAS din România. Pentru buna organizare și desfășurare a evenimentului, Federația SANITAS din România poate încheia parteneriate și / sau poate externaliza diferite activități.

Capitolul II. ParticipanțIi

Art. 3. Participanții care pot depune aplicații în toate secțiunile competiției sunt: organizații Membre ale Federației SANITAS; organizații de bază, membre ale structurilor sindicale componente ale Federației SANITAS; membri de sindicat ai Federației SANITAS.

Art. 4. Un participant – persoană juridică sau fizică poate aplica la mai multe secțiuni ale Galei.

Capitolul III. Eligibilitatea organizațiilor, persoanelor fizice, a proiectelor, programelor și campaniilor

Art. 5. La secțiunea / secțiunile dedicate persoanelor juridice, se pot înscrie organizații de bază – membre ale unei structuri a Federației SANITAS din România, sau o organizație Membră a Federației, cu personalitate juridică.

Art. 6. Organizațiile înscrise în competiție nu trebuie să se afle în situația unui conflict de interese. În acest caz, conflictul de interese este definit de situația în care o organizație care are în echipa de conducere sau a fost înființată de către un membru al juriului, se înscrie în concurs cu un proiect la una din secțiunile jurizate direct de membrul respectiv.

Art. 7. La secțiunea / secțiunile dedicate persoanelor fizice, se pot înscrie persoane care au calitatea de membru într-o organizație de bază afiliată la o structură organizațională aparținând Federației SANITAS din România.

Art. 8 La secțiunea ”Premii speciale – SUSȚINĂTORI AI ACTIVITĂȚII SINDICALE ȘI AI DIALOGULUI SOCIAL”, propunerile de nominalizare vor fi făcute atât de membrii juriului, cât și de membrii SANITAS – persoane fizice și/sau juridice. (Anexa 4)

Art. 9. Persoanele fizice înscrise în competiție nu trebuie să se afle în situația unui conflict de interese. În acest caz, conflictul de interese este definit de situația în care aplicantul este soțul / soția, afinul sau ruda până la gradul al III-lea al unui membru al juriului și depune o aplicație la o secțiune jurizată direct de către membrul respectiv. În situația în care un membru al juriului se află în conflict de interese în raport cu o candidatură depusă de către o persoană fizică, acesta se va abține de la votarea respectivei aplicații.

Art. 10. Membrul juriului care este co-inițiator al unor proiecte înscrise în secțiunea pe care o jurizează sau a fost implicat în implementarea acestuia în orice fel (și ca voluntar) are obligația de a se abține de la evaluarea propriilor proiecte.

Art. 11. Nu se consideră conflict de interese cazul în care o organizație care are în echipa de conducere un membru al juriului, înscrie în concurs un proiect la o altă secțiune decât cea analizată de membrul juriului în cauză.

Art. 12. Sunt eligibile activități / proiecte care vizează subiecte legate de activitatea sindicală, care au fost implementate în 2020 – 2022 și care au fost finalizate până la 31 decembrie 2022, pentru care vor fi prezentate rezultatele până la această dată, rezultate cuantificabile și demonstrabile.

Proiectul este, prin definiție, un set de acțiuni sau activități planificate, delimitate în timp, care urmăresc atingerea unor obiective, având rezultate cuantificabile.

Capitolul IV. Drepturi și obligații

Art. 13. Participanții au următoarele drepturi:

 1. a) să participe la evenimentele Galei SANITAS fără a li se percepe niciun fel de taxe;
 2. b) să înscrie în competiție la una sau mai multe secțiuni, fără a li se percepe niciun fel de taxe;
 3. c) să promoveze pe orice canal de comunicare participarea în competiția “Gala SANITAS”, precum și posibilele distincții obținute.

Art. 14. Participanții au următoarele obligații:

 1. a) să respecte Regulamentul concursului, împreună cu Anexele lui și deciziile juriului;
 2. b) să nu angajeze numele Galei SANITAS în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor săi;
 3. c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze informațiile din formularul de înscriere privind proiectele desfășurate de inițiator și înscrise în competiție;
 4. d) să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documentare legate de proiect (ex: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor etc).

Capitolul V. Perioada de preînscriere

Art. 15. Preînscrierea este o etapă care vine atât în sprijinul celor care doresc să se înscrie în competiție, cât și a organizatorilor, care pot să evalueze astfel gradul de interes și intenția de participare.

Art. 16. Preînscrierea va avea loc în perioada 1 – 19 februarie 2023, ora 23.59. Ea va consta în completarea unei Scrisori de intenție (vezi formularul – Anexa 2 la prezentul Regulament), în care participantul va specifica datele de identificare ale persoanei / organizației și  categoria la care intenționează să se înscrie.

Art. 20. Se va completa câte o Scrisoare de intenție pentru fiecare categorie / secțiune din concursul GALA SANITAS la care se dorește înscrierea. Scrisoare de intenție se transmite online, la adresa de e-mail: [email protected] (cu confirmare de primire din partea organizatorilor), în intervalul de timp specificat la art. 16.

Capitolul VI. Înscrierea

Art. 18. Înscrierea în competiția Gala SANITAS implică însușirea și acceptarea din oficiu a  condițiilor din prezentul Regulament și Anexele sale.

Art. 19. Înscrierile se desfășoară în perioada 20 februarie – 19 martie 2023, ora 23.59. Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere în cazul în care apar anumite probleme tehnice care împiedică participanții să finalizeze înscrierile deja începute. După încheierea perioadei de înscriere, documentele depuse vor fi citite pentru verificarea respectării condițiilor din prezentul Regulament și, odată cu începerea procesului de jurizare, toate proiectele vor fi afișate pe site-ul Federației SANITAS – www.federatiasanitas.ro, în Secțiunea Gala SANITAS.

Art. 19. Participanții se pot înscrie în competiție la mai multe secțiuni, respectând încadrarea în tema fiecăreia, descrisă în Regulament și Anexele sale.  Participanții pot solicita organizatorilor consiliere în privința celor mai potrivite secțiuni în care pot înscrie proiectele.

Art. 20. Pentru toate categoriile de premii, înscrierea se face exclusiv online prin depunerea în format electronic a:

 1. Formularului de înscriere – Anexa 3
 2. Dosarul cu documente relevante pentru activitatea / proiectul înscris(ă) în concurs – Anexa 5
 3. Un material de prezentare a aplicantului și a motivației aplicării (material scris/ video sau power point).

Documentele se transmit pe adresa de e-mail: [email protected], DOAR în perioada dedicată înscrierilor.

Art. 21. Înscrierea în concurs, considerată îndeplinită după depunerea online a documentelor prevăzute la art. 20, va fi confirmată de către organizatori prin transmiterea unui mesaj electronic (către adresa menționată de aplicant în formularul de înscriere) până la data de 31 martie 2023.

Art. 22. Înscrierea în concurs se poate face prin:

 1. Auto-nominalizare – organizația / persoana în cauză poate să își depună candidatura în nume propriu, pentru oricare dintre secțiunile concursului;
 2. Nominalizare din partea unui terț – o altă organizație din structura Federației SANITAS / persoană, membră de sindicat SANITAS poate nominaliza una sau mai multe organizații / persoane pentru una dintre secțiuni.
 3. Nominalizare din partea juriului – numai pentru categoria ”Premii speciale – SUSȚINĂTORI AI ACTIVITĂȚII SINDICALE ȘI AI DIALOGULUI SOCIAL”

Art. 23. Organizatorii vor putea acorda asistență participanților referitor la completarea documentelor de înscriere, pe întreaga perioadă de depunere a acestora.

Art. 24. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din documentele de participare. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din documentele de înscriere, se va lua măsura excluderii din concurs.

Art. 25. O aplicație depusă poate fi eliminată din competitie în cazul în care înscrierea nu s-a realizat în termenul prevăzut pentru înscriere și / sau dacă nu întrunește criteriile.

Capitolul VII. Dreptul de autor

Art. 26. Organizatorii își rezervă dreptul, față de participanți, de a folosi în materialele de promovare ale Galei SANITAS numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor.

Art. 27. Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii dreptului de autor.

Art. 28. Informațiile din aplicațiile pentru concurs, referitoare la persoanele fizice, vor fi făcute publice numai în baza acordului expres al aplicantului cu privire la utilizarea acestor date, de catre organizatorii Galei (conform formularului de Acord semnat). Optiunea candidatului privind ne-acordarea dreptului organizatorilor Galei de a utiliza informațiile despre persoana sa în materialele publicitare/de promovare nu influențează în niciun fel procesul de jurizare/ evaluare a candidaturilor.

Art. 29. Proiectele înscrise rămân în proprietatea aplicanților.

Capitolul IX. Juriul și procesul de jurizare

Art. 30. a) Juriul este alcătuit din membrii Biroului Executiv al Federației SANITAS.

 1. b) Președintele juriului va fi președintele Federației SANITAS din România.

Art. 31. Componența nominală a juriului va fi anunțată cu 48 de ore inainte de începerea perioadei de jurizare.

Art. 32: Atribuțiile juriului:

 1. selectează și deliberează câștigatorii pentru fiecare secțiune din concurs, în baza criteriilor prezentului Regulament;
 2. face nominalizări pentru secțiunea ”Premii speciale”, evaluează toate nominalizările și, pe baza punctajului acordat, stabilește câștigătorii pentru această secțiune;
 3. asigură tuturor participanților dreptul la o jurizare corectă;
 4. respectă Regulamentul concursului;
 5. respectă termenele stabilite de realizare a acțiunilor și transmitere a informațiilor;
 6. promovează evenimentul și asigură vizibilitatea acestuia.

Art. 33. Procesul de evaluare a candidaturilor va avea două etape, după cum urmează:

 1. Punctajul acordat de juriu fiecărei candidaturi (pentru categoriile ”ORGANIZAȚII” și ”LIDERI ȘI MEMBRI DE SINDICAT”) va reprezenta 50% din valoarea punctajului final. Evaluarea juriului va avea loc în perioada 1 – 16 aprilie 2023.
 2. Punctajul acordat în urma votului public pentru categoriile ”ORGANIZAȚII” și ”LIDERI ȘI MEMBRI DE SINDICAT” – va reprezenta 50% din valoarea punctajului final. Votul public se va desfășura on-line, pe site-ul Federației SANITAS – secțiunea destinată Galei, procesul de votare fiind disponibil în perioada 17 – 30 aprilie 2023.
 1. Premiile speciale la categoria ”SUSȚINĂTORI AI ACTIVITĂȚII SINDICALE ȘI AI DIALOGULUI SOCIAL”  vor fi decise pe baza punctajului acordat de membrii juriului.

Art. 34. Rezultatele procesului de jurizare vor fi făcute publice în cadrul Galei SANITAS. Până la data  evenimentului, rezultatul final este confidențial. Nu se admit contestații cu privire la rezultatul jurizării.

Capitolul X. Premiile și acordarea lor

Art. 35. Premiile acordate de către organizator în cadrul festivității de premiere a Galei SANITAS  au caracter onorific. Forma, conținutul și titlul premiilor oferite în cadrul evenimentului sunt proprietatea intelectuală a organizatorului Galei.

Art. 36. În situația în care câștigătorul unei secțiuni nu poate fi prezent la decernarea premiilor în cadrul Galei, el poate delega sau împuternici sub semnatură privată o altă persoană pentru a-i ridica premiul.

Capitolul XI. Protecția datelor personale

Art.37. În scopul înscrierii și participării la evenimentul “Gala SANITAS”, organizatorul – Federația Sanitas din România – va colecta, prin dosarul de înscriere (scrisoarea de intenție, formularul de înscriere, documente justificative etc.), date cu caracter personal ale participanților: nume, prenume, domiciliul, date din cartea de identitate (număr, serie CI și CNP), telefon, adresă e-mail, apartenența sindicală, semnătură, imagine și alte date necesare.

Datele colectate astfel nu vor fi transmise niciunei terțe părți, acestea fiind folosite exclusiv de către organizator (Federația Sanitas din România), care se obligă să respecte  Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională în vigoare privind protecția și securitatea datelor personale.

Art.38.             Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale colectate de la participanții la concurs și să să le utilizeze conform prezentului regulament de participare la eveniment.

Art.39 Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate beneficiază, conform Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD), de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare
 • Dreptul de acces la datele personale
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitate datelor
 • Dreptul la opoziție

Dreptul de retragere a consimțământului acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în situația în care consimțământul reprezintă baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal, poate fi exercitat cu specificația că operațiunile de prelucrare încetează din momentul retragerii, fără a afecta prelucrarea datelor care a avut loc anterior retragerii în cauză.

Pentru mai multe detalii referitoare la drepturile persoanelor fizice, denumite în continuare persoane vizate și la exercitarea acestor drepturi, poate fi contactat responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal al Federației Sanitas la următoarele date de contact: adresa poștală: str. Horațiu nr 13, sector 1, cod 010833, București, adresa de email [email protected], numărul de telefon 021/313.09.50.

Capitolul XII. Dispoziții finale

Art.40. Prezentul regulament este publicat pe site-ul oficial al Federației SANITAS din România, www.federațiasanitas.ro.

Art.41. În conformitate cu legislația în vigoare, organizatorul se obligă să facă publice numele caștigătorilor și caștigurile acordate în acest concurs.

Art.42. Toți concurenții pot fi contactați, conform informațiilor furnizate de aceștia în formularul de înscriere la concurs.

Art.43. Prin acordul semnat, concurenții își dau consimțământul ca fotografiile și materialele scrise și audio-video produse conform prevederilor regulamentului să fie făcute publice și utilizate gratuit în activitățile de promovare, inclusiv în realizarea altor materiale audio, foto și video, de către organizator.

Art.44. Prin participarea la acest concurs, toți concurenții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de prezentul Regulament.

Art.45. Participanții poartă întreaga responsabilitate asupra legalității documentelor puse la dispoziția organizatorului.

Art.46. Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea personală și duce la excluderea din concurs.

Art.47 Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră sau în cazul imposibilității de desfășurare, din motive independente de voința părților.

ANEXA 1

Lista premiilor acordate

Categoria ORGANIZAȚII

 1. Cea mai activă organizație sindicală de bază SANITAS (apreciată în funcție de criterii precum: număr de membri recrutați în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022; negociere CCM, activități sindicale organizate.)
 2. Cea mai activă organizație județeană SANITAS (apreciată în funcție de criterii precum: număr de membri recrutați în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022; activități sindicale organizate, negociere CCM, activități de susținere a demersurilor Federației)
 3. Cel mai bun proiect/program social/educațional al unei organizații sindicale (apreciat în funcție de criterii precum: obiective stabilite, modalități de implementare, impact)

Categoria LIDERI ȘI MEMBRI DE SINDICAT

 1. Premiul pentru cel mai activ LIDER de organizație sindicală de bază SANITAS (apreciat în funcție de criterii precum: număr de membri recrutați în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022; activități sindicale organizate)
 2. Premiul pentru cel mai activ LIDER de organizație județeană SANITAS (apreciat în funcție de criterii precum: număr de membri recrutați în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022; activități sindicale organizate; particiaprea la activitățile federației SANITAS, participarea la negocieri cu autoritățile locale și rezultate obținute)
 3. Premiul pentru cel mai activ membru de sindicat SANITAS (apreciat în funcție de criterii precum: participarea la activitățile organizației, inițiative în activitatea organizației)
 4. Premiul pentru cel mai bun COMUNICATOR SANITAS (apreciat în funcție de criterii precum: activități de comunicare desfășurate în organizație, suporturi de comunicare întreținute, gradul de actualizare a informațiilor pe aceste suporturi; gradul de preluare a informațiilor de pe suporturile de comunicare ale Federației)
 5. Premiul pentru activitate excepțională în perioada pandemiei de Covid-19 (aprecierea se va face în funcție de criterii precum: inițiative sindicale în sprijinul membrilor pentru depășirea problemelor generate de pandemie; activitate profesională asociată combaterii pandemiei care excede obligațiile asumate prin contractul de muncă / fișa postului)

PREMII SPECIALE – Categoria SUSȚINĂTORI AI ACTIVITĂȚII SINDICALE ȘI AI DIALOGULUI SOCIAL

 1. Premiul pentru jurnalism(aprecierea se va face în funcție de criterii precum: frecvența abordării subiectelor legate de activitatea sindicală; gradul de obiectivitate manifestat în tratarea subiectelor sindicale)
 2. Premiul pentru instituția anului (aprecierea se va face în funcție de criterii precum: promovarea dialogului social, a relațiilor de muncă)
 3. Premiul pentru managerul anului 2022 (aprecierea se va face în funcție de criterii precum: promovarea dialogului social, respectarea drepturilor angajaților)
 4. Premiul pentru personalitatea anului 2022 în susținerea dialogului social (aprecierea se va face în funcție de criterii precum: promovarea dialogului social, susținerea drepturilor angajaților și a unor relații de muncă corecte, echitabile)

Anexa 2
Scrisoare de intenție

Anexa 3
Formular de înscriere

Anexa 4
Formular de propunere

ANEXA 5
Dosar de înscriere

 • Scrisoare de intenție
 • Formular de înscriere
 • Documentele justificative (pot fi, fără a se limita la: tabel membri noi, CCM nou negociat, lista documentelor/acțiunilor în susținerea demersurilor Federației, prezentări de proiecte, imagini de la evenimente, diplome/certificate etc)
 • Material de prezentare (scris/video/power point)

Anexa V

CALENDAR – Gala SANITAS

1 – 19 februarie 2023 Transmiterea Scrisorilor de intentie
20 februarie – 19 martie 2023 Înscrierea documentelor aplicanților
20 – 30 martie 2023 Verificarea aplicațiilor din punct de vedere al conformității cu cerințele Regulamentului
31 martie 2023 Publicarea listei aplicanților care au îndeplinit condițiile de conformitate cu cerințele Regulamentului și care vor intra în procedura de evaluare
1 – 16 aprilie 2023 Evaluarea aplicațiilor
17 – 30 aprilie 2023 Votul on-line
4 – 6 mai 2023 Decernarea premiilor